شایعه

گویا یک سری شایعه برای ما به وجود آوردن که مبنی بر منهدم شدن ما بوده که کذبی بیش نیست ، البته همیشه گفتیم باز هم میگیم، شان  ما بیش از اینه که با امثال مگس سر و کله بزنیم.

خطاب به تو آدم چندش آور و بخیل بهتره اینو بدونی :

مگس جون فکر کردی به همین سادگی میزارم روز عروسیت برسه؟؟ اول باید از زیر تیغ ما رد بشی ، مطمئن باش نمیزارم آب خوش از گلوت پایین بره ، فقط در صورتی که ما نباشیم میتونی نفس راحت بکشی.